Referat generalforsamling 15-09-2021

Årsmøde i LTS 15.09.2021 kl. 17.20

Formanden Bjørn Christensen var med via Teams.

Referent:       Birgitte Jarner

På grund af Corona situationen og efterveer heraf afholdtes generalforsamlingen uden tilmeldinger og uden forplejning men med øl og vand. Det var mødt ca. 30 medlemmer.

Dagsordenen punkt:

1)                   Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne bød næstformand Christian Amdi Sørensen og foreslog         Søren Jarner som dirigent, der var ikke andre forslag.

Søren oplyste, at vedtægterne om afholdelse inden udgang af maj måned ikke heller               ikke i år havde været mulig og henviste til Force Majeure som sidste år.

Søren kunne derefter konstatere, at indkaldelse var i overensstemmelse med               vedtægterne samt at Årsmødet var beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 7.5.

2)                   Beretning ved formanden

                      Beretningen var udsendt på forhånd, nogle punkter var en opsummering af forrige års beretning. Beretningen blev ikke oplæst, og der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten betragtede beretningen som godkendt.

3)                   Regnskab: Fremlæggelse til godkendelse

Regnskabet var udsendt med indkaldelsen. Kassereren Stig havde ikke tilføjelser, men bad endnu alle, som indbetaler med MobilePay for patroner om at anføre ”KRUDT” i bemærkningsfeltet på MobilePay, da det ikke er til at skelne hvad der er hvad. Carsten Bønnelykke efterlyste en status over AMU hvor mange og hvilke æsker, vi kåber og sælger Christian oplyste, at det vil kræve en ”bogholder”, som tog sig af sådan en opgave. Carsten ville gerne tage sig af denne opgave. Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som blev godkendt og decharge meddelt bestyrelsen.

4)                   Budget        

                      Kassereren Stig Brock oplyste, at der ikke var udarbejdet noget budget for det           kommende år. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

5)                   Indkomne forslag

                      Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen fra medlemmer.

6)                   Fastsættelse af kontingent

                      Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2021, hvilket blev godkendt.     

7)                   Valg if. lovene

                      Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand i ulige år og kasserer i lige år.

                      Formanden Bjørn havde meddelt, at han ikke genopstiller af helbredsmæssige              årsager. Bestyrelsen indstillede Jesper Sivertsen til ny fungerende formand og     endelig formand. Birgitte Jarner havde tidligere meddelt, at hun ikke genopstiller,         hvorfor bestyrelsen er i mangel på 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Carsten            Bønnelykke er villig til genvalg. Forsamlingen kunne anbefale Bjørn Stefanssen som   nyt medlem. De pågældende blev valgt, og generalforsamlingen er bekendt med, at                      der fremadrettet mangler 1 medlem til bestyrelsen.

8)                   Eventuelt

                      Stig meddelte, at det anbefales at tjekke sin mailpost tirsdag aften, da eventuel        aflysning af skydning onsdag formiddag udsendes. Som tidligere oplyst hænger det   sammen med, at der er for få skydeledere og hjælpere. Eftermiddagsskydning er   stadig ikke genoptaget på grund af manglende fremmøde,

                      Jesper takkede for valget, og som sin første opgave kunne han oplyse, at bestyrelsen                     på seneste møde var enedes om at tidligere formand Bjørn på grund af sit meget                     store arbejde i årevis for foreningen udnævnes til æresmedlem.

                      Formanden takkede dirigenten for hvervet, og de fremmødte for god ro og orden.

                      Årsmødet blev afsluttet 17.50

                      Som formand                                                                 /Dirigent

                      Jesper Sivertsen                                                            Søren Jarner